BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

จังหวัดบึงกาฬ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรค และการเข้าออกของประชาชน

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและการเข้าออกของประชาชน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกนแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ผลการคัดกรองและกักกันตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ข้อมูลการเดินทางของประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ วิธีการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันโรคตามแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากการลักลอบหนีเข้าเมืองของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเข้าพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเพิ่มช่องทางสำหรับการขนส่งสินค้า ณ ด่านถาวร และจุดผ่อนปรน หาก ศบค. มีมติผ่อนปรนการเดินทางเข้าออกพรมแดน และการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศ(เพิ่มเติม) รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของส่วนราชการ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น