BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

"แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว" สู่ชาวจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 8 อำเภอ

มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยหนาวสู่ชาวจังหวัดบึงกาฬ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1,000 ราย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยหนาวสู่ชาวจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1,000 ราย โดยมีผู้แทนรับมอบเป็นนายอำเภอทั้ง 8 ท่าน ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


เวลา 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ และเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประชุมร่วมกัน จากนั้นได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบให้กับทุกอำเภอดำเนินการแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อำเภอ

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอต้องทำงานเชิงรุกลงไปในพื้นที่ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในฐานะพ่อบ้านพ่อเมือง สร้างเครือข่ายในพื้นที่กระจายไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้สื่อในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยเฉพาะในขณะนี้เป็นช่วงหน้าหนาวต้องสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง สวมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหนาๆ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากจำเป็นต้องก่อไฟผิงแก้หนาวต้องดูแลไม่ให้เกิดอัคคีภัย และหากเดือดร้อนขอความช่วยเหลือได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุกแห่ง สำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องให้ทันเหตุการณ์ โดยจัดลำดับได้แก่ ผู้ยากจนด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนผู้เดือดร้อน ทั้งนี้ให้นายอำเภอทุกอำเภอไปดำเนินการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและข้อมูลข่าวสารประจำอำเภอ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา หากมีเหตุการณ์ในพื้นที่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันที


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น