BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลื่อนแบน 2 สารเคมี "พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส" ออกไปอีก 6 เดือน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ระบุว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งเข้าประชุม 24 คน จากทั้งหมด 29 คน ได้มีมติให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 จากเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 2562 สำหรับวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน


ที่มา : thairath

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น