BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

กรมหม่อนไหมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปรายละเอียด
กรมหม่อนไหมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่เช่นงานที่ต้องมีการควบคุมและบริหารหลายด้านด้วยกันอาทิงานสารบรรณงานบริหารอาคารสถานที่งานระเบียบแบบแผนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานงานพิธีการงานรวบรวมสถิติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาทิการนำเข้าข้อมูลเว็ปไซต์งานทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานงานด้านบัญชีงานงบประมาณการวางแผนการใช้งบประมาณงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมบำรงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรตลอดจนการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ตามเอกสารอุปทานการรายงานช่วยวางแผนและติดตามงานการติดตามนัดหมายการจัดการรับรองและงานพิธีต่างๆเตรียมเรื่องและการจัดการการนัดหมายการประชุมเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆทั้งในและต่างประเทศติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้าส่วนราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร:

ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหน้าที่และภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน:1.ผุ้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผุ้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่่ำกว่าร้อยละ602.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ตวามสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ603.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถและทักษธและสมรรถนะจำนวน2ครั้งจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับสูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผุ้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2เท่ากันจะพิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถทักษะหรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่าได้

เปิดรับสมัคร:วันพุธที่14พฤศจิกายนพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่21พฤศจิกายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26160ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น