BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ทบ.เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2562 (ชาย/หญิง) 155 อัตรา วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561กองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2562

➠ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

เปิดบรรจุ 155 อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม)

- ระดับปริญญาตรี จํานวน 153 อัตรา (ไม่ใช้คุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีในการสมัครสอบ)
- ระดับปริญญาโท/เอก จํานวน 2 อัตรา

➠ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

- บุคคลชาย/หญิง
- ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด)
- นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

➠คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

- เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2533 – 2540) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ

- เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2527 – 2540)
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง
Advertisements


2. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี (เกิดปี พ.ศ.2527-2540) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

3. คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

➠การรับสมัครสอบ
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=80

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น