BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561
สมัครงานธนาคารออมสิน 2561
ตำแหน่งงานว่าง

1.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

2.ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

3.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
คุณสมบัติ :
เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร
อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
จบการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการรับราชการทหาร
มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย

4.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
คุณสมบัติ :
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5.ตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านพยาบาล
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

6.ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านทันตกรรม
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

7.ตำแหน่งลูกจ้างช่างเขียนแบบ
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

8.ตำแหน่งลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

9.ตำแหน่งลูกจ้างช่างเทคนิค
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สินด้านสำรวจ
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

10.ตำแหน่งลูกจ้างช่างยนต์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

11.ตำแหน่งลูกจ้างช่างภาพ
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

12.ตำแหน่งลูกจ้างช่างศิลป์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านศิลปกรรม จิตรกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

13.ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
มีใบอนุญาตขับรถยนต์
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556

14.ตำแหน่งลูกจ้างขับเรือยนต์
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

15.ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
คุณสมบัติ :
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง

ที่มา  Jobbkk.com
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น