BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 18 อัตรา
ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสภากาชาดไทย จำนวน 18 อัตรา

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 จำนวน 2 อัตรา
1.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
1.6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 4 อัตรา
1.7 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 2 อัตรา
1.8 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.9 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.10 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3.การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าทำเนียมในการสมัครสอบ

4.เมื่อชำระค่าทำเนียมในการสมัครแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
4.1 แนบหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์เข้ามาที่ http://jobtrc.redcross.or.th ค้นหาใบสมัครและกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
4.2 แนบหลักฐานการชำระเงินตาม (3.1) ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หากพ้นกำหนดตามวันที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งที่สมัครสอบและทางสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล


-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดข้อสอบราชการและแนวข้อสอบ

Cr  สภากาชาดไทย
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น